ĐẦU GHI IP

Sắp xếp theo:
ĐẦU GHI IP VP-3260NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-3260NVR
ĐẦU GHI IP VP-3260NVR

4,350,000

5,800,000

ĐẦU GHI IP VP-3260NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-32860NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-32860NVR
ĐẦU GHI IP VP-32860NVR

7,350,000

9,800,000

ĐẦU GHI IP VP-32860NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-3240HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-3240HD
ĐẦU GHI IP VP-3240HD

6,900,000

9,200,000

ĐẦU GHI IP VP-3240HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-32360NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-32360NVR
ĐẦU GHI IP VP-32360NVR

4,650,000

6,200,000

ĐẦU GHI IP VP-32360NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-64860H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-64860H265
ĐẦU GHI IP VP-64860H265

26,100,000

34,800,000

ĐẦU GHI IP VP-64860H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-6445H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-6445H265
ĐẦU GHI IP VP-6445H265

36,750,000

49,000,000

ĐẦU GHI IP VP-6445H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-3645H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-3645H265
ĐẦU GHI IP VP-3645H265

19,500,000

26,000,000

ĐẦU GHI IP VP-3645H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-64NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-64NVR
ĐẦU GHI IP VP-64NVR

58,500,000

78,000,000

ĐẦU GHI IP VP-64NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-32860H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-32860H265
ĐẦU GHI IP VP-32860H265

14,850,000

19,800,000

ĐẦU GHI IP VP-32860H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-6445NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-6445NVR
ĐẦU GHI IP VP-6445NVR

28,500,000

38,000,000

ĐẦU GHI IP VP-6445NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-3645NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-3645NVR
ĐẦU GHI IP VP-3645NVR

18,000,000

24,000,000

ĐẦU GHI IP VP-3645NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-128NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-128NVR
ĐẦU GHI IP VP-128NVR

140,250,000

187,000,000

ĐẦU GHI IP VP-128NVR

by VANTECH