ĐẦU GHI IP

Sắp xếp theo:
ĐẦU GHI IP VP-440HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-440HD
ĐẦU GHI IP VP-440HD

1,485,000

1,980,000

ĐẦU GHI IP VP-440HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-944HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-944HD
ĐẦU GHI IP VP-944HD

1,875,000

2,500,000

ĐẦU GHI IP VP-944HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-4860NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-4860NVR
ĐẦU GHI IP VP-4860NVR

1,492,000

1,990,000

ĐẦU GHI IP VP-4860NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-860NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-860NVR
ĐẦU GHI IP VP-860NVR

2,100,000

2,800,000

ĐẦU GHI IP VP-860NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-604H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-604H265
ĐẦU GHI IP VP-604H265

2,400,000

3,200,000

ĐẦU GHI IP VP-604H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-608H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-608H265
ĐẦU GHI IP VP-608H265

3,675,000

4,900,000

ĐẦU GHI IP VP-608H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-1644HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-1644HD
ĐẦU GHI IP VP-1644HD

3,300,000

4,400,000

ĐẦU GHI IP VP-1644HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-2442HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-2442HD
ĐẦU GHI IP VP-2442HD

5,100,000

6,800,000

ĐẦU GHI IP VP-2442HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-3242HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-3242HD
ĐẦU GHI IP VP-3242HD

5,400,000

7,200,000

ĐẦU GHI IP VP-3242HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-4700NVR2 25%
ĐẦU GHI IP VP-4700NVR2
ĐẦU GHI IP VP-4700NVR2

7,350,000

9,800,000

ĐẦU GHI IP VP-4700NVR2

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-8700NVR2 25%
ĐẦU GHI IP VP-8700NVR2
ĐẦU GHI IP VP-8700NVR2

9,817,000

13,090,000

ĐẦU GHI IP VP-8700NVR2

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-16700NVR3 25%
ĐẦU GHI IP VP-16700NVR3
ĐẦU GHI IP VP-16700NVR3

13,500,000

18,000,000

ĐẦU GHI IP VP-16700NVR3

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-8700NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-8700NVR
ĐẦU GHI IP VP-8700NVR

19,500,000

26,000,000

ĐẦU GHI IP VP-8700NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-3260NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-3260NVR
ĐẦU GHI IP VP-3260NVR

4,350,000

5,800,000

ĐẦU GHI IP VP-3260NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-32860NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-32860NVR
ĐẦU GHI IP VP-32860NVR

7,350,000

9,800,000

ĐẦU GHI IP VP-32860NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-3240HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-3240HD
ĐẦU GHI IP VP-3240HD

6,900,000

9,200,000

ĐẦU GHI IP VP-3240HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-32360NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-32360NVR
ĐẦU GHI IP VP-32360NVR

4,650,000

6,200,000

ĐẦU GHI IP VP-32360NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-64860H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-64860H265
ĐẦU GHI IP VP-64860H265

26,100,000

34,800,000

ĐẦU GHI IP VP-64860H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-6445H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-6445H265
ĐẦU GHI IP VP-6445H265

36,750,000

49,000,000

ĐẦU GHI IP VP-6445H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-3645H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-3645H265
ĐẦU GHI IP VP-3645H265

19,500,000

26,000,000

ĐẦU GHI IP VP-3645H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-64NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-64NVR
ĐẦU GHI IP VP-64NVR

58,500,000

78,000,000

ĐẦU GHI IP VP-64NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-32860H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-32860H265
ĐẦU GHI IP VP-32860H265

14,850,000

19,800,000

ĐẦU GHI IP VP-32860H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-6445NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-6445NVR
ĐẦU GHI IP VP-6445NVR

28,500,000

38,000,000

ĐẦU GHI IP VP-6445NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-3645NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-3645NVR
ĐẦU GHI IP VP-3645NVR

18,000,000

24,000,000

ĐẦU GHI IP VP-3645NVR

by VANTECH